პრაიმ აკადემია

პრაიმ აკადემია

,,პრაიმ აკადემია“ არის პროფესიული სასწავლო-საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელსაც წამყვანი ადგილი უკავია  საქართველოს საგანმანათლებლო ბაზარზე კადრების კვალიფიკაციისა და შემოთავაზებული პროგრამების ხარისხის მიხედვით.

,,პრაიმ აკადემიის“ მისიაა თავისი მსმენელებისათვის კანონმდებლობის, მენეჯმენტის, მართვის, ბიზნესის, ფსიქოლოგიის და ზოგადი ცოდნის ხარისხის გაუმჯობესება და ამაღლება. რასაც ახორციელებს მაღალი ხარისხის სასწავლო პროგრამების, ტრენინგების, ქოუჩინგის, სასწავლო კურსების და საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზების გზით.

,,პრაიმ აკადემიის“ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე ხდება არამხოლოდ პროფესიული ცოდნის და გამოცდილების ამაღლება, არამედ საინტერესო და წარმატებულ ადამიანებს შორის საქმიანი ურთიერთობების დამყარება და გამოცდილების გაზიარება.

ჩვენ პროფესიული სასწავლებლის მრავალფეროვანი სასწავლო პროგრამები, ტრენინგები, ქოუჩინგ სესიები და სასწავლო კურსების ეყრდნობა თანამედროვე გამოცდილებას, აგებულია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასა და მოწინავე მეთოდოლოგიებზე დაყრდნობით. ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი შემუშავებულია ჩვენს მიერ ქართული რეალობის გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, რომ სწავლების დროის საკმაოდ ნაწილი ეთმობა პრაქტიკულ მეცადინეობებს, რაშიც იგულისხმება: როლური თამაშების და რეალური სიტუაციების გათამაშება, პროექტების და ამოცანების მომზადება და განხილვა.

განსაკუთრებული ცოდნა განსაკუთრებული მიზნებისათვის

ჩვენი უპირატესობანი

ჩვენი ტრენერების კვალიფიკაცია

ზუსტად “პრაიმ აკადემიის” ტრენერების მაღალი კვალიფიკაცია განაპირობებს მსმენელების მაღალ ინტერესს ჩვენი სასწავლო დაწესებულების მიმართ

ხელმისაწვდომი ფასები

ჩვენი ვზრუნავთ ჩვენს მსმენელებზე და ვთავაზობთ ქვეყანაში აღნიშნულ სეგმენტში ყველაზე ხელსაყრელ ფასებს

ჩვენით მუდამ კმაყოფილი აუდიტორია

ჩვენი დაწესებულების მსმენელების აბსოლიტური უმრავლესობა წარმატებით იყენებს თავის პროფესიულ საქმიანობაში ჩვენთან გავლილ ტრენინგებს

ტრენინგების მრავალფეროვნება

ჩვენს მსმენელებს ვთავაზობთ მრავალის სახის საინტერესო ტრენინგსა და პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს

გალერეა

აუდიტი
ბიზნეს გეგმის შედგენა

ბიზნეს გეგმის შედგენა

Read More
საგადასახადო დავები

საგადასახადო დავები

Read More
ფინანსური მრჩეველი

ფინანსური მრჩეველი

კონსალტინგი

კონსალტინგი

გსურთ პირველი კლასის ფინანსური მრჩეველის უფასო კონსულტაცია?